Pedagógiai vizsgálatok

Iskolás gyermekek pedagógiai vizsgálata

A vizsgálat alatt  az olvasás, írás és a számolás mellett olyan részképességeket is nézünk, amelyek befolyásolják a gyermek iskolai teljesítményét. Teljes időtartama kb. másfél – két óra.

Vizsgált részképesség területek:

  • figyelem
  • téri, síkbeli és idői tájékozódás
  • emlékezet
  • fonológiai munkamemória
  • beszédészlelés, beszédértés (GMP)
  • beszédhallás (GOH)
  • szóaktivizálás
  • beszédhang-differenciálás

Az olvasáshoz Meixner Ildikó olvasásvizsgálatát használom, ami alapján mennyiségi és minőségi értékelés történik a gyermek olvasási készségéről, szövegértéséről, olvasási szintjéről. Ez lehet a kiindulópontja a diszlexia reedukációnak.

Az írásvizsgálat alkalmával tollbamondás, önálló szövegalkotás, emlékezetből írás, és másolás történik.

A matematikai vizsgálat Dékány Judit féle diszkalkulia vizsgálat felvételét jelenti. Mely vizsgálja a számfogalom, a műveleti fogalom, az írásbeli műveletek, és a szöveges feladatok megoldását, valamint a sorozatok szabályfelismerésének és folytatásának területét.

Fontosnak tartom még a fonológiai tudatosság vizsgálatát, melyhez Jordanidisz Ágnes fonológiai tudatosság tesztjét használom. A fonológiai tudatosság elengedhetetlenül fontos az olvasás, és írás elsajátításához, és gyakorlásához. A szavak belső szerkezetéhez való hozzáférést, és azokkal történő manipulálását teszi lehetővé. Vizsgált területei: rímfelismerés, rímtalálás, szótag szintézis, szótag szegmentálás, szótagolás, szótag- és fonématörlés, fonéma izolálás, fonéma szintézis és szegmentálás, hosszú fonéma azonosítás, és végezetül fonéma manipuláció.

Nagycsoportos gyermekek pedagógiai vizsgálata

A vizsgálat kb. egy – másfél órát vesz igénybe, és azoknak a területeknek, részképességeknek a felmérését jelenti, melyek az iskolakezdéshez szükségesek: testséma, grafomotorika, szem- kéz koordináció, téri- időbeli és síkbeli tájékozódás, számolási készség (számfogalom, globális mennyiségfelfogás, műveletek, relációk, mennyiség egyeztetések), figyelem, feladattudat és feladattartás, vizuális észlelés, beszédészlelés és beszédértés, emlékezet, nyelvi készségek. Eredménye segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy ez alapján döntést hozzanak gyermekük iskolakezdésére vonatkozóan. Ezen kívül a vizsgálaton fény derülhet olyan hiányosan működő részképességekre is, melyek fejlesztésére helyezve a hangsúlyt segíthetjük a gyermek eredményes iskolakezdését.

Érdeklődjön a részletekről!

Foglaljon időpontot pedagógiai vizsgálatra