TSMT

TSMT I. – Tervezett Szenzomotoros tréning

Mi is az a TSMT?

Tervezett, mert egyedileg tervezett minden gyermekre, a vizsgálati eredmények alapján.

Szenzo, mert a szenzoros rendszerekhez, vagyis az érzékszerveinkhez és azok működéséhez kapcsolódik, azokra van hatással. Ez az input/bemeneti oldal.

Motoros, más szóval mozgásos, mert a mozgáson keresztül hatunk az idegrendszer érésére. Ez az output/kimeneti oldal.

Tréning, mert edzéselméleti alapokra épül (fokozódó terhelés, rendszeresség…), és a torna felfogható egy speciális edzésnek is.

A TSMT célja

az idegrendszeri (organikus) éretlenség következtében kialakult tünetek (pl. megkésett beszédfejlődés) csökkentése, a saját élmények, mozgások átélésének elősegítése, különböző helyzetekre adott megfelelő motoros reakciók kialakítása, a kéreg alatti szabályozás javítása, és az érési folyamatok beindítása által.  Ehhez sokrétű és gazdag feladat-, és eszköztárt használ.

Milyen tünetek esetén indokolt a TSMT I. terápia!?

A motoros (mozgásos) funkciókkal kapcsolatos, eltérő fejlődés menetre utaló tünetek:

3 hó - 3 év
- táplálkozási reflexek, szopó reflex hiánya, félrenyelés
- kóros tartások, reflexek, együttmozgások fellépése, fennmaradása (pl.: ferde nyaktartás…)
- a csecsemőkorra jellemző reflexek tartós fennmaradása
- eltérő izomtónus megjelenése: spaszticitás, hipotónia, laesio cerebri progressiva,generalizált hipotónia,ICP
- a motoros játékok elmaradása, hiánya
- a mozgásutánzás késése, elmaradása
- sztereotip játékforma megjelenése
- játékok, tárgyak céltalan dobása
- bizarr, sztereotip mozgások megjelenése - eltérő/megkésett/lelassult/felgyorsult mozgásfejlődés, hiperaktivitás
- a veszélyérzet hiánya, ill. eltúlzott mértéke
3 - 7 év
- a mozgáskoordináció gyengesége/pontatlan, szögletes, merev mozgás kivitelezés/
- új mozgások tanulásának gyengesége
- diszpraxia, apraxia
- grafomotorika éretlensége, diszgráfia veszélyeztetettség
- megkésett/akadályozott beszédfejlődés/beszédmotorika
- hiperaktivitás, feltűnő mozgásszegénység
7 év felett
- a kontroll funkciók gyengesége
- erőadagolási problémák
- a sportági alaptechnikák lassú, hibás tanulása

A pszichés- kognitív funkciókkal kapcsolatos, eltérő fejlődésmenetre utaló tünetek:

3 hó - 3 év
- az észlelési-szenzoros funkciók (látás, hallás…) gyengesége, lassúsága
- a konstanciák kialakulása késése
- a figyelem rövidsége, gyengesége
- az éberség/aktivitás eltérése pl.: alvászavar
- szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
- beszédértési nehézségek, megkésett beszédfejlődés
- az ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése, hiánya
- az emlékezeti folyamatok működészavara
- a motiválhatóság eltérése, rövidsége
- megkésett pszichomotoros fejlődés
3 - 7 év
- mentális retardáció, halmozott fogyatékosság
- emlékezeti gyengeség (rövid-, hosszú idejű)
- információ-feldolgozási zavar
- figyelemzavar
- az egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
- a belátáson/tapasztalatokon alapuló gondolkozás megjelenésének késése
- testvázlat, térbeli tájékozódás, lateritás
- diszlexia-veszélyeztetettség
- diszkalkulia veszélyeztetettség
- szorongás, depresszió, fóbiák
- autizmus spektrumzavar
- monotónia-tűrés, önfegyelem, önkontroll hiányok
7 év felett
- tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
- lassú, nehézkes tempó
- pszichoszomatizálás: megmagyarázhatatlan betegségek
- önbizalomhiány, önértékelési zavar

A szociális funkciókkal kapcsolatos, eltérő fejlődésmenetre utaló tünetek:

3 hó - 3 év
- regulációs zavarok
- nehéz megnyugtathatóság (crying baby)
- kötődési-kapcsolati zavarok
- az együttműködési készség zavarai
- öntörvényű, akaratos viselkedés
- beilleszkedési nehézség
- agresszió-autoagresszió
- dührohamok
- opponáló viselkedés
- szabályok/normák figyelmen kívül hagyása
- kilépés feladathelyzetből
- társas kommunikációra való igény hiánya
3 - 7 év
- nehezített beilleszkedési képesség
- nehezített szabályfelismerés, szabály elfogadás, kiszámíthatatlan szabálykövetés
- a leválások-kötődések dinamikájának eltérései
- kilépés feladathelyzetből
- impulzivitás
- a viselkedéses kontroll funkciók gyengesége
7 év felett
- agresszor
- áldozat
- bohóc szerepek

A terápia menete

A TSMT I. egy egyéni terápia javasolt, azoknak a gyermekeknek, akiknek az előzetesen elvégzett felmérési eredménye ezt indokolja, vagy ha a gyermek a felmérés során nem együttműködő, és nem hozható vizsgálati helyzetbe. A gyermek előzetes felmérése alapján, a tüneteinek megfelelően, írok egy tornasort, melyet a szülő az otthonukban végez gyermekével, heti több alkalommal a megbeszélt útmutató alapján. A feladatok egymásra épülnek, és igen eszközigényesek, így biztosítva a gyermek számára a változatosságot és élménygazdagságot. A TSMT nagy jelentősége abban van, hogy gazdag feladattárral dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy minden gyermekre egyénre szabjuk a terápiát. Más gyermekre ugyanaz a tornasor nem alkalmazható.

Terapeutaként segítséget nyújtok a szülőknek a feladatok otthoni alkalmazásához:

 • meghatározzom a szükséges fejlesztőeszközöket
 • betanítom a feladatsorokat, hogy az eszközöket teljes biztonságban és megfelelően tudják alkalmazni az otthoni körülmények közt,
 • megmutatom a feladatokhoz kapcsolódó énekeket, mondókákat,
 • 2 – 4 hetente kontrollvizsgálat keretében ellenőrzöm az aktuális állapotot, és a szülőkkel való beszélgetés alapján változtatom a tornasort attól függően, hogy a gyermek mennyire tudta elsajátítani/megoldani a feladatokat.

Egy-egy tréninget 8–12 hétig kell a gyermek állapotának megfelelően, előírt mennyiségben és rendszeresen végrehajtani.

A tréningek száma

függ a gyermek problémájától. CP esetén 6 – 12 tréning, megkésett beszédfejlődés esetén 3 -4 tréning, megkésett mozgásfejlődés esetén 4 – 5 tréning, autizmus esetén 4 – 5 tréning, értelmi fogyatékosság esetén 3 – 6 tréning, iskolaéretlenség esetén 5 – 9 tréning javasolt.

A terápia alatt nagyon fontos a rendszeresség, hiszen csak így tudnak az új mozgásformák megszilárdulni, így tud elindulni egy regressziós folyamat, és az organikusan éretlen idegrendszer minőségi javulása is csak így érhető el.

A TSMT terápiához használható mondókák:

A Csodavilág Fejlesztőbe járó gyermekek részére INGYENES biztosítjuk!

A TSMT eszközszükséglete

otthoni tornához szükséges eszközök

Erős szövésű pléd

Trambulin

Forgósszék (pl. IKEA PS LÖMSK Forgófotel)

 

Gördeszka

Gördeszka

Gördeszka

A TSMT I. terápia hatásai:

Motoros területen:

– nagy- finom és beszédmozgások minőségi-mennyiségi javulása (a kéreg alatti szabályozó folyamatok érése, a mozgásfejlődés beindítása, az izomtónus normalizációja)

– megküzdés, „átjutási” és túlélési stratégiák javulása

– a fizikai- és koordinációs képességek javulása

– a praxis (konkrét műveletek eszközökkel) fejlődése

– az egyensúlyérzék fejlődése

– a veszélyhelyzet kialakulása (érettebb helyzetfelismerések)

Pszichés-kognitív területen:

– a nyelvi készség (befogadó, kifejező) fejlődése

– a megértési, emlékezeti és a tanulási folyamatok fejlődése (megfigyelő képesség, egyidejű többcsatornás figyelem, utánzás-mintamásolás, ok-okozati összefüggések, kontroll funkciók)

– harmonikusabb játéktevékenységek megjelenése

– érdeklődés, nyitottság a „világ” dolgai iránt

– reális önértékelés- és önbizalom, öntudat

– nyitottabb lett, többet mosolyog, kitartóbb játékban, extrém félelemérzete csökken, jobb a hangulata, magabiztosabb, jobban leköthető, szófogadóbb, alvászavarok rendeződnek

Szociális területen:

– jobban irányítható, feladat-tudata kialakul

– beilleszkedési képesség javulása

– szabálykövetőbb, elfogad segítséget, nyitott új kapcsolatokra, tud kötődni és leválni

Általános javulás:

– viselkedés (érettebb, jobban működő gátló funkciók)

– emlékezet (rövid, ill. hosszú idejű …)

– figyelem (irányíthatóság, idő, erősség, …)

– aktivitás, tovább terhelhető

– ritmusérzék

– szabálytudat

Pszichomotoros területen:

– szerialitási (sorozat, egymásutániság) képesség

– testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás

– szem-kéz koordináció

– mozgástervezési képesség

Szociomotoros területen:

– agresszív vagy áldozati szerep megszűnése

– harmonikus kortárs kapcsolatok kialakulása

– megszűnőben a magán, a kirekesztettség

Pszichoszociális területen:

– képes befejezni elkezdett feladatait

– belső kontroll attitűd kialakulása

– stabilabb személyiség (nem lehet piszkálni, felidegesíteni …)

– a gátló funkciók érése (az impulzivitás csökkenése)

A TSMT terápia hatására

a gyermekeknek nemcsak a mozgása rendeződik, hanem az idegrendszer érése következtében javul a feladattudata, utánzási képessége, egyidejű többcsatornás figyelme, téri tájékozódása, testképe, emlékezete, sorrendisége, és a magatartásproblémái is rendeződhetnek.

Reálisan kell azonban látni, hogy lehetnek olyan esetek, amikor az agyi éretlenség olyan típusú vagy fokú, amikor az érést szenzomotoros fejlesztéssel nem lehet megindítani, és más terápiás lehetőség után kell nézni. A TSMT szakember ebben is segítségére lehet a szülőnek.

A terápiát megelőző vizsgálat

Longitudinális komplex vizsgálat (LongiKid©) 3 hónapos kortól -11 éves korig

A LongiKid© egy rendkívül részletes, neuro-szenzomotoros diagnosztikai eljárás, amely alkalmas a gyermek mozgásos és kognitív (értelmi), figyelmi fejlődésprofiljának megfigyelésére. A vizsglat során kapott adatokból (kb. 1500 item) jól azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszer érésének zavara.

A LongiKid© eszközrendszere sokrétű: Találhatóak benne játékok, az egyensúlyi rendszert tesztelő eszközök, szemészeti és hallási figyelmet vizsgáló szűrőeljárások, valamint saját feladatlapok is, melyek a grafomotorika, a vizuális feldolgozás és nyelvi terület feladatait tartalmazzák. 

A LongiKid©ben mutatott teljesítmény pontozása objektív, fejlődésneurológiai, neuropszichológiai, fejlődéspszichológiai, valamint szemészeti és hallásvizsgálati életkori kritériumok figyelembe vételével. 

A LongiKid© 11 nagyobb területet különböztet meg és 85 megfigyelési szempontot, tartalmaz:

 • Izomtónus
 • Beállító és egyensúlyi reakciók
 • Archaikus reflexek
 • Nagymozgások
 • Finom mozgások
 • Vizuális észlelés
 • Auditív észlelés
 • Taktilis érzékelés
 • Kifejező és befogadó nyelvi készség – szókincs, beszédértés
 • Szociális terület
 • Kognitív funkciók

A vizsgálat, a gyermek életkorától függően 60 – 120 perc alatt vehető fel.

A Tünetészlelő program segítségével lehetőség van a vizsgálati eredmény automatikus számítógépes összesítésére, melynek eredménye a gyermekkel foglalkozó valamennyi szakember számára informatív.

Kapcsolat

Foglaljon időpontot online